Scheunis & Co bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Peter Scheunis op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Verwerkingsdoeleinden

Scheunis & Co bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, verzekeraars en leveranciers van producten en diensten voor klanten-, polis en schadebeheer of in het kader van het algemeen beheer van onze onderneming.

Onder andere gebruiken wij deze informatie voor klantenadministratie, opvolgen van schadedossiers, opvolgen van betalingen, controle van polisdossiers, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (bijvoorbeeld in het kader van risicobeheer), het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde aabiedingen. Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
(a) toestemming,
(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vb. anti-witwaswetgeving, AssurMifid)
(f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Scheunis & Co bv verbonden zijn of met enige andere partner van Scheunis & Co.

 

Het kan hierbij gaan om verzekeraars waarmee u een overeenkomst wenst af te sluiten of hebt afgesloten, of van wie u informatie wenst te ontvangen, maar ook om dienstverleners zoals herstellers, advocaten, bijstandsverleners, experten, .... Het kan ook gaan om externe partijen waaraan wij een deel van onze activiteiten hebben uitbesteed zoals personeelsadministratie, ICT, ...

Axioma Verzekeringen garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens en ander informatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de door ons gesloten overeenkomsten.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u gevraagd worden om:
· zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
· een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.